Välj en sida
BillerudKorsnäs Consumer Panel 2017

BillerudKorsnäs

Konsumentpanelen som bränsle för varumärkespositionering, affärsutveckling och PR

Att positionera ett varumärkes tankeledarskap genom en unik global konsumentpanel.

Bakgrund

Under kommande decennier kommer en ökande urbanisering där storstäder blir samhällets maktnav med stora delar av befolkningen koncentrerad till en liten del av jordytan, att medföra unika sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Att skapa förutsättningar för en mer hållbar framtid är högsta prioritet för länder, kommuner, icke-statliga organisationer, företag och medborgare runt om i världen tillika kärnan i BillerudKorsnäs uppdrag: ”att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid”.

Som en ledande global tillverkare av förpackningslösningar såg BillerudKorsnäs det som sin uppgift och behövde hitta ett sätt att inspirera diskussioner om framtiden för förpackning, återvinning och hållbar utveckling bland städer och samhällen, varumärkesägare och förpackningssektorn.

Idé

Förpackningar är ett hett ämne, som ofta diskuteras på toppnivå hos varumärkesägare, av politiker och icke-statliga organisationer och framför allt av konsumenter. Eftersom förpackningar och dess miljöpåverkan är ett globalt intresse och för att förstå konsumentkraften i detta, beslöt BillerudKorsnäs att starta en egen global konsumentpanel. De inkommande svaren skulle sedan användas som bränsle för varumärkespositionering genom PR och affärsutveckling genom interna presentationer samt inspiration för diskussioner om framtiden för förpackningar, återvinning och hållbar utveckling bland städer och samhällen, varumärkesägare och förpackningssektorn.

Genomförande

För att samla insikter om konsumenternas syn på förpackningens roll i samhället, hur förpackningar kan möjliggöra bättre lösningar ur miljösynpunkt samt olika städernas förmåga att stödja konsumenter i att agera hållbart med förpackningar, identifierades och valdes ut 16 så kallade megastäder. En megastad definieras av FN som ett storstadsområde med en total befolkning överstigande 10 miljoner människor. Ett representativt urval av 3 300 personer baserat på ålder (18-65 år) och kön deltog från Berlin, Delhi, Jakarta, Kairo, Karachi, Lagos, London, Los Angeles, Manila, Mexico City, Mumbai, New York, Paris, Shanghai, Stockholm och Tokyo. Och även om Stockholm och Berlin inte kvalificerar sig som megastäder, inkluderades dessa för att de anses vara “early movers” inom hållbarhet.

Pressmeddelande och rapport

Megacitymedborgare positiva till förpackningar som problemlösare för hållbarhet.

Som den första aktören i världen lanserade BillerudKorsnäs en unik global konsumentpanel om ämnet Packaging Sustainability. Rapporten uppgav att invånare i megastäder globalt har en positiv attityd gentemot förpackningar som en potentiell lösning för hållbarhetsproblem, och förpackningshållbarhet är väl förstådd och uppskattad. Men förväntningarna på städernas hantering av återvinning, skräp, avfall och stöd för hållbart beteende och utbildning skiljer sig åt. Rapporten fick stor publicitet både nationellt och internationellt, och både i traditionella medier och via sociala kanaler.

BillerudKorsnäs Consumer Panel 2017

Hållbara lösningar för städer och förpackningar

För att levandegöra BillerudKorsnäs konsumentpanel och öka spridningen av rapporten publicerades en videoserie om Packaging Sustainability.

Jon Haag, Director Consumer Insights på BillerudKorsnäs, gör ett djudyk i vad städer gör för att bli mer hållbara och hur kan förpackningar vara en del av lösningen.

Låt oss inte glömma millenniegenerationen

För att levandegöra BillerudKorsnäs konsumentpanel och öka spridningen av rapporten publicerades en videoserie om Packaging Sustainability.

Jon Haag, Director Consumer Insights på BillerudKorsnäs, delar sina insikter från den nya rapporten BillerudKorsnäs Consumer Panel 2017 och pratar med några Millennials i Köpenhamn om deras intresse för förpackningars hållbarhet.

Formgiven för hållbara fördelar

För att levandegöra BillerudKorsnäs konsumentpanel och öka spridningen av rapporten publicerades en videoserie om Packaging Sustainability.

Jon Haag, Director Consumer Insights på BillerudKorsnäs, pratar med Sebastian Tarkowski från designbyrån NINE om BillerudKorsnäs Consumer Panel 2017 och den roll design har för förpackningars hållbarhet.

Resultat

BillerudKorsnäs unika konsumentpanel skapade stort intresse hos både traditionella medier runt om i världen och i sociala medier under hashtaggen #packsus. Medan BillerudKornäs roll som global ledare inom förpackningslösningar kunde stärkas, stärkte arbetet med att analysera hur konsumenter i olika delar av världen resonerade om förpackningsfrågor också BillerudKorsnäs ställning som tankeledare, katalysator och föredragen expertpartner bland städer och samhällen, varumärkesägare och i förpackningssektorn. Rapporten användes också i stor utsträckning internt som en kulturbärare, som en vägledning och en inspirationskälla för det kommande innovationsarbetet. Intresserade kan läsa rapporten här.

Takeaways

» Undersökningar är ett beprövat sätt att skapa publicitet, men tänk noga över syftet innan, och var mycket noga när du utformar frågor och svarsalternativ. Korrekt gjort kan undersökningen genomföras årligen och därmed bli ännu mer värdefull genom möjligheten att visa en tidsmässig förändring.

» För att vara statistiskt säkerställd måste varje delpopulation omfatta minst 1 000 respondenter. Detta kan vara mycket kostsamt i stora globala undersökningar. Ta därför hjälp av en professionell partner för att diskutera innehåll och utförande.

» I globala undersökningar finns det stora skillnader mellan olika regioner. Det är både en svårighet och en möjlighet om den stöds av ett tydligt resonemang.

» En undersökning bör aldrig betraktas som ett reklamverktyg. Det utgör också till stor del ett beslutsunderlag, en intern inspirationskälla och kulturbärare, samt ett viktigt tillskott i mötet med kunder.

» Var försiktig med att använda termen ”hållbar” och var beredd att stödja påståenden med fakta.

» Global kommunikation kräver olika metoder i olika regioner. Att använda samma tillvägagångssätt överallt är ineffektivt.

Credits

Ett särskilt erkännande måste göras till Jon Haag, vid den tidpunkten Director Consumer Insights, och Maija Bigestans, då Market Intelligence Manager, på BillerudKorsnäs utan vars engagemang och hårda arbete denna konsumentpanel aldrig kunde ha blivit verklighet.

Verything Communications AB

Kontakt
+46 (0)70 931 40 50
mail@verythingcomms.com